Algemene Voorwaarden per 01-01-2017

1. Informatie van belastingdienst

Cliënt verbindt zich alle aan hem door de belastingdienst en andere betrokken instanties verstrekte informatie onverwijld door te leiden aan ons kantoor.

2. Afwijking definitieve inkomens

Ons kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de definitieve inkomens afwijken van de verwachte inkomens alsmede aanvaard zij geen aansprakelijkheid voor de consequenties hiervan zoals o.a. hieruit voortvloeiende nabetalingen en terugbetalingen aan de belastingdienst

3. Ter beschikkingstelling administratieve gegevens en bescheiden

De administratie zal steeds tijdig aan ons kantoor worden aangeleverd teneinde de administratie tijdig en op de juiste wijze te kunnen verwerken om zodoende tijdig de (fiscale) afwikkeling te kunnen bewerkstelligen. In dit kader is de door ons kantoor geschatte verwerkingstijd bepalend.

4. Expertise derden

Ons kantoor behoud zich het recht voor eventuele expertise van derden in te schakelen teneinde te komen tot een correcte afwikkeling van de door u verstrekte opdracht.

5. Aansprakelijkheid

Ons kantoor zal in het kader van haar werkzaamheden nimmer aansprakelijk worden gesteld voor bedragen hoger dan welke onder de dekking van haar eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen en door haar uitbetaald wordt.

6. Werkzaamheden

Werkzaamheden worden slechts in onderling overleg verricht

7. Support – gratis bij abonnementen en aanneemsommen

Indien u vragen per telefoon of per email stelt, waarvan de beantwoording steeds minder dan een kwartier aan tijd kost, brengen wij niets in rekening. Indien beantwoording van een vraag meer tijd kost dan geven wij van tevoren aan hoeveel tijd wij inschatten dat hiermee gemoeid gaat en wat de beantwoording dan zou kosten. Dit artikel geldt niet voor regiewerk en tevens niet bij meerwerk ten opzichte van de overeengekomen opdracht.

8. Prijsstelling

Alle prijzen gelden exclusief omzetbelasting. De prijs is gebaseerd op de verwachte omvang van de werkzaamheden en de tarifering bij offertedatum, jaarlijks te indexeren.

9. Abonnementsvorm

Maandtermijnen worden beschouwd als een abonnement. Opzegging leidt niet tot creditering. De opzeggingstermijn bedraagt 1 maand.

10. Betalingstermijn

De betalingstermijn is 30 dagen netto. Ons kantoor behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden direct te staken indien er onverhoopt een betalingsachterstand wordt geconstateerd. Consequenties van het staken van de werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de cliënt.

11. Bewaarplicht

Wij houden ons aan de administratieve bewaarplicht die de Belastingdienst aan bedrijven oplegt. Wij bewaren uw gegevens daarom zeven jaar.

12. Akkoord met algemene voorwaarden

Door het betalen van onze facturen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarnaast gelden uw betalingen als een nadere bevestiging van gemaakte afspraken.

13. Nederlands recht

Op onze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.